Paslaugos

UAB Atitikties vertinimo centras teikia geležinkelių infrastruktūros posistemių atitikties vertinimo paslaugas pagal 2008 m. birželio 17 d Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/57/EB dėl geležinkelių sistemos sąveikos Bendrijoje nuostatas.

Geležinkelių infrastruktūros posistemio atitikties vertinimas atliekamas taikant šias techninės sąveikos specifikacijas:
- 2014 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1299/2014 dėl Europos Sąjungos geležinkelių sistemos infrastruktūros posistemio techninės sąveikos specifikacijos;
- 2014 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1300/2014 dėl Sąjungos geležinkelių sistemos prieinamumo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims techninių sąveikos specifikacijų;
- 2014 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1303/2014 dėl Europos Sąjungos geležinkelių sistemos geležinkelių tunelių saugos techninės sąveikos specifikacijos.
 
Informacija, susijusi su UAB Atitikties vertinimo centro atitekamo geležinkelių infrastruktūros posistemių atitikties vertinimo nuostatomis, pareiškėjams teikiama kreipiantis į įmonę.